Триодот, забранетата книга

Каков Триод, каков Диод*! Триодот е духовна патарина, попатнина што не ја плаќаме, туку таа ни исплаќа духовни пари и духовни плодови. Таа е и „забранета книга“, зашто во неа […]