Три побожни митови

и вистината за нив Мит бр. 1: Свештените лица не смеат да прават некои работи (гревови) кои обичните луѓе смеат да ги прават. Улогата на свештеникот е слична со улогата […]