Еколошка аскеза: културна револуција

Во своите корени, еколошкиот проблем e духовен проблем. Многу од луѓето кои се занимаваат со него, најчесто ги превидуваат неговите духовни аспекти. Но сепак, гледано од историска и практична гледна […]

Смисолот и оправданоста на постоењето на христијанскиот манастир

Вовед Проверката на смисолот и оправданоста на постоењето на еден христијански манастир има онолку долга историја колку изнесува самата историја на присуството на еден христијански манастир во светот. Драматичната историја […]