Смисолот и оправданоста на постоењето на христијанскиот манастир

Вовед Проверката на смисолот и оправданоста на постоењето на еден христијански манастир има онолку долга историја колку изнесува самата историја на присуството на еден христијански манастир во светот. Драматичната историја […]