Заштита на приватноста и личните податоци

Православие.мк не ги споделува Вашите приватни податоци со трети страни. Податоците од Вашата посета се снимаат преку т.н. колачиња единствено со цел да се анализираат и оптимизираат содржините што се објавуваат. Податоците што се собираат ги опфаќаат, но не ги исцрпуваат следните нешта: IP адреса, детали за интернет прелистувачот што го користите, оперативниот систем на вашиот компјутер/уред, и времето на посета. Овие колачиња може да ги избришете во секое време преку поставувањата во Вашиот прелистувач (Хром, Мозила и сл.).

Сите кориснички податоци во никаков случај нема да бидат злоупотребени, освен во случај кога таква обврска е регулирана со закон.

Православие.мк не превзема одговорност за преобјавените содржини (текстови, коментари) од оваа на други веб страници без наша дозвола. Православие.мк не сноси одговорност ниту за евентуален упад и кражба на корисничките податоци од нашите сервери, како и нивна злоупотреба.

Оваа политика на приватност подлежи на промени без најава и известување. Православие.мк не сноси одговорност за можните последици произлезени од ваквите промени.

Политиката за заштита на приватноста и личните податоци последен пат е обновена на 4 септември 2016 година. Доколку имате некакви прашања, искористете ја формата за контакт за да нѐ исконтактирате.