Портрет и автентичност

Можеме да речеме дека во наши дни нашите ликови се антиграфи (копии) едни на други, и дека сите ние сме копии на општите модели на фабрикуван живот. Совршен пример се […]

Иконата и нестворената светлина

Ќе се обидам да го истражам односот меѓу иконата и несоздадената светлина, изнесувајќи седум одредувања [дефиниции] за иконите. На крајот, ќе го резимирам исихастичкиот карактер на иконографијата во седум реченици. […]