Портрет и автентичност

Можеме да речеме дека во наши дни нашите ликови се антиграфи (копии) едни на други, и дека сите ние сме копии на општите модели на фабрикуван живот. Совршен пример се ѕвездите од Лос Анџелес. Исто, ликовите од иконите насликани од современите иконописци се лоши модели (лажно наречени „византиски“) на едно блуткаво, монотоно и одбивно повторување. […]

Иконата и нестворената светлина

Ќе се обидам да го истражам односот меѓу иконата и несоздадената светлина, изнесувајќи седум одредувања [дефиниции] за иконите. На крајот, ќе го резимирам исихастичкиот карактер на иконографијата во седум реченици. Првото одредување кое одлично ја изразува иконата му припаѓа на Виргил Георгиј: „Иконата е прозор кон вечноста“. Второто одредување: „Иконата е она што го гледаме […]