Црковно Новолетие

Овој ден е наречен Начало на индиктот, Почеток на црковното новолетие (Нова година). Многу векови наназад, Новата година во нашата земја (Русија, м.з.) почнувала токму од овој ден. Подоцна, Новата година била преместена според западниот стил – на 1 јануари. А и во многу земји [денес] Новата година започнува различно. Во Азија, Нова година се […]