Импресум

Православие.мк е онлајн магазин посветен на читатели кои се интересираат за православната христијанска вера и живот, како и богатото наследство на Црквата. Започнат во август 2010 година како Агапи.мк, во август 2016 година се ребрендира во Православие.мк.

Уредници:

Милан Јаковчевски
Милош Дрпа

Соработници:

Слободан Тофиловски
М-р Златко Дивјаковски
М-р отец Георгиј Глигоров
М-р Радмила Серафимоска
М-р Билјана Јанкуловска
С.П. Апостол
Ѓорги Кочовски

Напомена:

Редакцијата на Православие.мк не секогаш се согласува со ставовите изложени во објавените текстови и преводи, но се залага за изложување на различни ставови и мислења. Редакцијата на Православие.мк исто така не е одговорна за содржината на страниците на огласувачите на порталот, ниту за било каква штета настаната од рекламирањето.